Ostureeglid

 • Ostueeskiri
  • 1. Üldsätted.
  1.1. See toodete ostu-müügieeskiri (edaspidi - Eeskiri) on Pooltele kohustuslik dokument ning sätestab Ostja ja Müüja õigused, kohustused ja vastutuse, kui Ostja ostab toote e-kauplusest.
  1.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal muuta, parandada või täiendada eeskirju, võttes arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid. Ostjat teavitatakse e-kaupluse veebilehel. Kui Ostja ostab tooteid e-kaupluses, kohaldatakse eeskirju, mis kehtivad tellimuse esitamise hetkel.
  1.3. Tooteid on e-kauplusest õigus osta:
  1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, s.o täisealiseks saanud isikud, kelle teovõimet ei ole kohtumäärusega piiratud;
  1.3.2. alaealised isikud vanuses neliteist kuni kaheksateist aastat, kellel on vanemate või hooldajate nõusolek, välja arvatud siis, kui nad käsutavad oma sissetulekut iseseisvalt;
  1.3.3. juriidilised isikud;
  1.3.4. kõigi nimetatud isikute volitatud esindajad.
  1.4. Eeskirja kinnitamisel tagab Müüja selle, et vastavalt punktile 1.3. on Ostjal õigus tooteid osta e-kauplusest.
  1.5. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja on e-kaupluses pannud kokku ostukorvi, nimetab kohaletoimetamise aadressi, valib tasumisviisi, tutvub Müüja eeskirjadega ja vajutab nuppu „Kinnita tellimus“ (vt punkti 5 „Toodete tellimine, hinnad, tasumise kord, tähtaeg“).


  2. Isikuandmete kaitse.
  2.1. Tooteid saab e-kaupluses Ostja osta:
  2.1.1. registreerudes selles e-kaupluses - sisestades registreerimisel palutud andmed;
  2.1.2. registreerumata selles e-kaupluses.
  2.2. Ostja peab toodete tellimisel punktis 2.1. sätestatud viisil esitama Müüjale teelimuse täitmiseks vajalikud Ostja isikuandmed: eesnime, perekonnanimi, toodete kohaletoimetamise aadressi, telefoni numbri ja e-posti aadressi.
  2.3. Kinnitades selle eeskirja nõustub Ostja sellega, et punktis 2.2 esitatud Ostja isikuandmeid töödeldakse toodete ja teenuste müügi e-kaupluses eesmärgil, Müüja tegevuse analüüsiks ja ka otseturunduse eesmärgil.
  2.4. Nõustudes, et Ostja isikuandmeid võib töödelda toodete ja teenuste müügi Müüja e-kaupluses eesmärgil, nõustub Ostja ka sellega, et Ostja nimetatud e-posti aadressil ja telefoninumbril edastatakse infoteateid, mis on vajalikud tellimuste täitmiseks.
  2.5. Ostja, kes on registreerunud e-kaupluses ja on tellinud tooteid, kohustub hoidma ja mitte avalikustama sisselogimise andmeid teistele isikutele.


  3. Poolte õigused ja kohustused.
  3.1. Ostjal on õigus osta tooteid e-kauplusest juhindudes käesolevas Eeskirjas ja teistes e-kaupluse osades sätestatud korrast.
  3.2. Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda e-kirjaga, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides tagastatava toote ja selle tellimisnumbri) hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates tarnekuupäevast, välja arvatud juhtudel, kui Leedu Vabariigi seaduste kohaselt ei saa lepingut üles öelda (nt. kui sõlmitakse hügieenikaupade - voodipesu - müügileping, vaadake teavet tarbijakaitseameti VšĮ „Vartotojų centras“ veebilehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Mittetoidukaupade tagastamise ja vahetamise iseärasused“ punkt 18).
  3.3. Eeskirja punktis 3.2. sätestatud õigust võib Ostja kasutada vaid sel juhul, kui toode ei ole kahjustatud ega ole oluliselt muudetud selle välimust, toodet ei ole kasutatud.
  3.4. Ostja kohustub võtma tellitud toote vastu ja tasuma selle eest kokku lepitud hinna.
  3.5. Kui muutuvad Ostja registreerimisvormil esitatud andmed, on Ostja kohustatud viivitamata need uuendama.
  3.6. Ostja kohustub mitte andma edasi kolmandatele isikutele oma sisselogimise andmeid. Kui Ostja kaotab sisselogimise andmed ära, on ta kohustatud viivitamata teavitama sellest Müüjat osas „Kontaktid“ nimetatud kontaktandmetel.
  3.7. Ostja, kes kasutab e-kauplust, nõustub selle ostu-müügieeskirjaga ja kohustub seda järgima ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.

  4. Müüja õigused ja kohustused.
  4.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal nõuetekohaselt kasutama e-kaupluses pakutavaid teenuseid.
  4.2 Müüjal on õigus viivitamata ja ettehoiatamata piirata või peatada Ostja võimalust kasutada e-kauplust või erandjuhul kustutada Ostja konto, kui Ostja üritab kahjustada Müüja e-kaupluse töö stabiilsust, turvalisust või rikub oma kohustusi.
  4.3. Müüja kohustub austama Ostja õigust privaatsusele seoses Ostjale kuuluva isikliku teabega, mis on esitatud e-kaupluse registreerimisvormis.
  4.4. Müüja kohustub toimetama kohale Ostja tellitud kaubad Ostja nimetatud aadressil.

  5. Toodete tellimine, hinnad, tasumise kord, tähtajad.
  5.1. E-kaupluses võib Ostja osta terve ööpäeva, 7 päeva nädalas.
  5.2 Leping hakkab kehtima sellest hetkest, kui Ostja vajutab nuppu „Kinnita tellimus“. Müüja kinnitab saadud tellimuse, edastades kinnituse Ostja e-posti aadressil.
  5.3 Toodete hinnad on e-kaupluses ja koostatud tellimuses esitatud eurodes koos käibemaksuga.
  5.4. Ostja tasub toodete eest ühel alljärgnevatest viisidest:
  5.4.1. Tasumine kasutades internetipanka on ettemaks, mis tehakse Ostja kasutatava internetipanga kaudu. Ostja, kes soovib kasutada seda tasumise viisi, peab olema allkirjastanud internetipanga lepingu ühega allpool nimetatud pankadest: Raha kannab Ostja e-kaupluse pangakontole. Vastutus andmete turvalisuse eest langeb sel juhul vastavale pangale, kuna kõik rahalised operatsioonid teostatakse internetipanga süsteemis.
  5.4.2. Tasumine pangaülekandega - ettemaks, kui Ostja, trükkinud välja tellimuse ja läinud lähimasse pangaosakonda, kannab raha üle e-kaupluse pangakontole.
  5.5. Ostja kohustub tasuma toodete eest viivitamatult. Alles siis kui on saadud ülekanne, pannakse kokku saadetis ja hakatakse lugema toodete tarnetähtaega.

  6. Toodete tarnimine.
  6.1 Ostja, kes on tellimuse esitamise ajal valinud toodete kohaletoimetamise teenuse, kohustub nimetama täpse toodete kohaletoimetamise koha.
  6.2. Ostja kohustub tooted ise vastu võtma. Sel juhul, kui Ostja tooteid ise vastu võtta ei saa, toode aga on kohale toimetatud nimetatud aadressil, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone toodete kohaletoimetamise tõttu valele isikule.
  6.3 Tooted toob kohale Müüja või Müüja volitatud esindaja (kuller).
  6.4. Müüja toimetab Ostjale tooted kohale juhindudes toode kirjeldustes nimetatud tähtaegadest. Toodete tarnetähtajad on esialgsed ning ei kehti sel juhul, kui Müüja laos ei ole soovitud tooteid ja Ostjat teavitatakse tellitud toodete puudumisest. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib toodete tarne hilineda ettenägematutel ja Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel. Sellisel juhul kohustub Müüja viivitamata võtma ühendust Ostjaga ja kooskõlastama temaga tarnetingimused.
  6.5. Kõigil juhtudel vabastatakse Müüja vastutusest toodete tarnetingimuste rikkumise eest, kui tooteid Ostjale ei tarnita või tuuakse kohale valel ajal Ostja süül või Müüjast mitte sõltuvatel asjaoludel.
  6.6. Ostja on kohustatud kõigil juhtudel viivitamata teavitama Müüjat, kui saadetis esitatakse kortsus või muul moel kahjustatud pakendis, kui saadetises on tooteid, mida ei tellitud, või kui nende kogus ei ole õige, kui toodete komplekt on puudulik.
  6.7. Ostja, kes on märganud kohaletoimetamise ajal pakendi kahjustusi, on kohustatud sisestama märkuse kulleri esitatud saatedokumentidesse või koostama eraldiseisva akti seoses nende kahjustustega. Seda on Ostja kohustatud tegema kulleri juuresolekul. Kui need toimingud jäävad tegemata, vabastatakse Müüja vastutusest Ostja ees, mis on seotud pakendi kahjustustega, mida Ostja ei märkinud kulleri toote saatedokumentidesse.

  7. Toodete kvaliteet, garantii.
  7.1. Iga e-kaupluses müüdava toote omadused märgitakse iga toote juures olevasse kirjeldusse.
  7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-kaupluses olevad tooted võivad oma värvilt, kujult või teistelt parameetritelt mitte vastata reaalsele kauba suurusele, kujule ja värvile seoses Ostja kasutatava kuvari omadustele.
  7.3. Müüja annab teatud liiki Kaupadele teatud aja kehtiva kvaliteedigarantii, mille kestus ja muud tingimused on kirjas selliste kaupade tootekirjeldustes.
  7.4. Kui Müüja ei anna teatud toodetele kvaliteedigarantiid, siis kehtib nendele toodetele õigusaktidega sätestatud garantii.

  8. Toodete tagastamine ja vahetamine.
  8.1. Müüdud toodete puudused kõrvaldatakse, mittekvaliteetsed tooted asendatakse ja tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi majandusministri 29. juuni 2001. aasta määrusega nr. 217 „Toodete tagastamise ja vahetamise eeskirja kinnitamine“ kinnitatud Toodete tagastamise ja vahetamise eeskirjale, välja arvatud juhtudel, kui lepingust ei saa taganeda Leedu Vabariigi seaduste kohaselt (kui leping on sõlmitud hügieenikaupade - voodipesu - müügi kohta; vt lisateavet Leedu tarbijakaitseameti VšĮ „Vartotojų centras“ veebilehel http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Mittetoiduainete tagastamise ja vahetamise iseärasused“ punkt 18). Toodete tagastamisel kantakse raha maksja pangakontole.
  8.2. Kui on soov tagastada toode (tooted) Eeskirja punktis 8.1. sätestatud korra alusel, saab Ostja seda teha 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul toote Ostjale tarnekuupäevast, teavitades Müüjat kontaktide osas nimetatud sidevahendite kaudu, lisades teavitusele ka tootenimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused.
  8.3. Kui Ostja tagastab toote, tuleb järgida alljärgnevaid tingimusi:
  8.3.1. tagastatav toode peab olema originaalses, korralikus pakendis;
  8.3.2. toode ei tohi olla Ostja poolt kahjustatud;
  8.3.3. tagastatav toode peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (etiketid kahjustamata, kaitsekiled eemaldamata jne) (see punkt ei kehti, kui tagastatakse mittekvaliteetne toode);
  8.3.4. tagastatav toode peab olema sama komplekteeritusega nagu ta on Ostja poolt saadud;
  8.3.5. toote tagastamisel tuleb esitada toote ostudokument.
  8.4. Müüjal on õigus mitte võtta Ostja tagastatavat toodet vastu, kui Ostja ei järgi punktis 8.3. ettenähtud toote tagastamise korda.
  8.5. Kui tagastatakse saadud vale ja/või mittekvaliteetne toode, kohustub Müüja võtma toote vastu ja asendama selle analoogse sobiva tootega.
  8.6. Sel juhul, kui Müüjal ei ole piisavalt asendamiseks sobivaid tooteid, tagastatakse Ostjale tasutud summa, välja arvatud saatmiskulud.

  9. Ostja ja Müüja vastutus.
  9.1. Ostja vastutab täielikult esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid registreerimisvormis, ei vastuta Müüja sellega seotud tagajärgede eest ja saab õiguse nõuda Ostjalt otseste kulude hüvitamist.
  9.2. Ostja vastutab toimingute eest, mis on teostatud kasutades seda e-kauplust.
  9.3. Registreerunud Ostja vastutab oma sisselogimise andmete üleandmise eest kolmandatele isikutele. Kui e-kaupluse osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes logib e-kauplusesse sisse Ostja sisselogimise andmetega, peab Müüja seda isikut Ostjaks.
  9.4. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja Ostja kohustusi, ei tutvunud käesoleva Eeskirjaga, kuigi selline võimalus tal oli.
  9.5. Kui Müüja e-kaupluses on viited teiste asutuste, ettevõtete, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal oleva informatsiooni või tegevuse eest, kuna ta ei halda ega kontrolli neid veebilehti ja ei esinda neid isikuid ega asutusi.
  9.6. Kui on tekitatud kahju, hüvitab süüdiolev Osapool teisele Osapoolele otseselt tekitatud kahju.

  10. Turundus ja teave.
  10.1. Müüja võib oma äranägemisel algatada e-kaupluses erinevaid kampaaniaid ja mänge.
  10.2. Müüjal on õigus ühepoolselt, ettehoiatamata, muuta kampaania tingimusi, samuti ka tühistada neid. Ükskõik milline kampaania tingimuste ja korra muudatus või tühistamine kehtib edasiulatuvalt, st selle tegemise hetkest.
  10.3. Müüja edastab kõik teated Ostja registreerimisvormis nimetatud sidevahendite kaudu.
  10.4. Ostja esitab kõik teated ja küsimused Müüja e-kaupluse osas „Kontaktid“ nimetatud telefonidel ja e-posti aadressil.
  10.5. Müüja ei vastuta selle eest, kui Ostja ei saa kätte infoteateid või kinnitusi seoses internetiside, e-posti teenuste osutajate võrkude häiretega.

  11. Lõpusätted.
  11.1. See toodete Ostu-müügieeskiri on koostatud juhindudes Leedu Vabariigi seadustest ja õigusaktidest.
  11.2. Kõik vaidlused, mis tekivad selle Eeskirja täitmisest, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.